Menu

NABÓR 2017/2018 Dni Otwarte Zajęcia adaptacyjne Adaptacja Regulamin

Zapisy do przedszkola

NABÓR 2017/2018

 

 

W bieżącym roku rekrutacja do przedszkola będzie – kolejny raz – wspomagana elektronicznie.

Taki sposób zapewnia obiektywny i całkowicie bezpieczny nabór na wszystkich etapach.

W serwisie internetowym  sukcesywnie będą pojawiać się istotne informacje na temat rekrutacji oraz sposobu i terminów zapisów.

 


   HARMONOGRAM 2017

 

LP

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

 28.03.2017

godz. 8.00

06.04.2017

godz. 15.00

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) i  dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

10.04.2017

 

21.04.2017

 

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) i  dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

10.04.2017 28.04.2017

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

10.05.2017

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia            (w postaci pisemnego oświadczenia) w postępowaniu rekrutacyjnym.

10.05.2017 17.05.2017

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

    19.05.2017

godz.8:00

Postępowanie uzupełniające

ZMIANA TERMINÓW

   

7.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) i  dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

05.06.2017 14.06.2017

8.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola (lub innej formy wychowania przedszkolnego) i  dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

05.06.2017 19.06.2017

9.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

23.06.2017

10.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

23.06.2017 28.06.2017

11.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

30.06.2017

 


  KRYTERIA PRZYJĘĆ

 

Do przedszkola publicznego  przyjmowane są wyłącznie dzieci zamieszkałe na terenie Rzeszowa

W procesie naboru są brane pod uwagę łącznie następujące, mające jednakową wartość, kryteria (w nawiasach dokumenty wymagane do potwierdzenia ich spełniania):

 • wielodzietność rodziny kandydata (oświadczenie),
 • niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (jw.),
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (jw.),
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (jw.),
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację albo akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem),
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole albo dany punkt przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące, punktowane kryteria (w nawiasach dokumenty wymagane do potwierdzenia ich spełniania):

1. oboje rodzice (prawni opiekunowie) kandydata wskazali Rzeszów jako miejsce zamieszkania w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok 2015 lub 2016 – 20 punktów (kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego lub zaświadczenie z urzędu skarbowego),

2. jeden z rodziców (prawnych opiekunów) kandydata wskazał Rzeszów jako miejsce zamieszkania w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok 2015 lub 2016 – 15 punktów (kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego lub zaświadczenie z urzędu skarbowego),

3. oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, studiują lub uczą się w trybie dziennym lub prowadzą działalność gospodarczą – 10 punktów (zaświadczenie z zakładu pracy, szkoły lub uczelni, wydruk z CEIDG),

4. jeden z rodziców (prawnych opiekunów) pracuje, studiuje lub uczy się w trybie dziennym lub prowadzi działalność gospodarczą – 5 punktów (zaświadczenie z zakładu pracy, szkoły lub uczelni, wydruk z CEIDG),

5. rodzeństwo kandydata uczęszcza do danego przedszkola (zespołu szkół) – 2 punkty,

6. jednoczesne ubieganie się rodzeństwa o przyjęcie do przedszkola – 1 punkt dla każdego z rodzeństwa.

 

 


 

  PRZEBIEG REKRUTACJI

 

Krok 1. – wybór przedszkola;

Krok 2. – wypełnienie Wniosku o przyjęcie;

Krok 3. – złożenie wniosku w placówce;

Krok 4. – weryfikacja danych przez komisję rekrutacyjną;

Krok 5. – ustalenie listy zakwalifikowanych na podstawie kryteriów;

Krok 6. – potwierdzenie woli uczęszczania;

Krok 7. – ustalenie listy przyjętych na podstawie potwierdzeń woli.

 

 


  WYNIKI REKRUTACJI

Listy przyjętych zostaną opublikowane 19.05.2017 godz.8:00

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5 w Rzeszowie - PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 35
  35-310 Rzeszów, ul. Bpa Józefa Pelczara 3
 • sekretariat ZSP 5 - 17 748 25 50
  wicedyrektor - 17 748 34 10
  księgowość - 17 748 25 48
  fax - 17 748 25 60

Galeria zdjęć