Menu

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem Koncepcja Pracy Przedszkola Statut Raport z ewaluacji zewnętrznej Podstawa programowa Program wychowania przedszkolnego

Dokumenty

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem

 

POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM

Preambuła

 

 

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników Przedszkola Publicznego nr 35 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Rzeszowie jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Kierując się dobrem dzieci pracownicy placówki dążą do ich wszechstronnego rozwoju z poszanowaniem ich praw. Pracownik placówki traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracownika wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie.

 

Pracownik placówki, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych obowiązujących w placówce oraz swoich kompetencji.

 

Rozdział 1

Objaśnienie terminów

 

§ 1. 1. Za pracownika przedszkola w rozumieniu „Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem” uważa się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, zlecenia, wolontariusza, stażystę lub praktykanta.

 1. Dzieckiem jest każda osoba do ukończenia 18 roku życia.
 2. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego przedstawiciel ustawowy (rodzic/opiekun prawny) lub inna osoba uprawniona do reprezentacji na podstawie przepisów szczególnych lub orzeczenia sądu (w tym: rodzina zastępcza).
 3. Zgoda opiekuna dziecka oznacza pisemną zgodę co najmniej jednego z opiekunów dziecka. Jednak w przypadku braku porozumienia między opiekunami dziecka należy poinformować opiekunów o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinno-opiekuńczy.
 4. Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika placówki, lub zaniedbywanie dziecka przez jego opiekunów.
 5. Krzywdzeniem jest:
 1. Przemoc fizyczna – czyli celowe uszkodzenie ciała, zadawanie bólu lub groźba uszkodzenia ciała. Skutkiem przemocy fizycznej mogą być złamania, siniaki, rany cięte, poparzenia, obrażenia wewnętrzne.
 2. Przemoc emocjonalna – czyli powtarzające się poniżanie, upokarzaniei ośmieszanie dziecka, wciąganie dziecka w konflikt osób dorosłych, manipulowanie nim, brak odpowiedniego wsparcia, uwagi i miłości, stawianie dziecku wymagań i oczekiwań, którym nie jest ono w stanie sprostać.
 3. Przemoc seksualna – czyli angażowanie dziecka w aktywność seksualną przez inną osobę. Wykorzystywanie seksualne odnosi się do zachowań z kontaktem fizycznym (np. dotykanie dziecka, współżycie z dzieckiem) oraz zachowania bez kontaktu fizycznego (np. pokazywanie dziecku materiałów pornograficznych, podglądanie, ekshibicjonizm).
 4. Zaniedbywanie – czyli niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnychi emocjonalnych dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego, niezapewnienie mu odpowiedniego jedzenia, ubrań, schronienia, opieki medycznej, bezpieczeństwa, brak dozoru nad wypełnianiem obowiązku szkolnego.
 1. Osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci to wyznaczony przez Dyrektora placówki pracownik (pracownicy) sprawujący nadzór nad realizacją Polityki ochrony dzieci w przedszkolu.
 2. Daną osobową dziecka jest każda informacja umożliwiająca identyfikację dziecka.
 1. Osoba odpowiedzialna za Internet to, wyznaczony przez Dyrektora pracownik, sprawujący nadzór nad korzystaniem z Internetu przez dzieci na terenie  placówki oraz nad bezpieczeństwem dzieci w Internecie.

 

Rozdział 2

Zasady obowiązujące w przedszkolu

w zakresie kontaktów pracowników z dziećmi  oraz stosowania nagród i kar

 

§ 1. Zasady bezpiecznych relacji personel placówki – dziecko.

 1. Pracownicy dbają o bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu, na placu zabaw oraz na wycieczkach.
 2. Osoby obce nie mają wstępu do budynku przedszkola (system „Kontroli dostępu”).Nauczyciele sprawują ciągły nadzór i opiekę nad dziećmi. Otoczenie przedszkola w trakcie pobytu dzieci na powietrzu jest monitorowane przez nauczycieli i personel pomocniczy.
 3. Pracownicy placówki zobowiązani są do odnoszenia się do dziecka z szacunkiem formułując polecenia jasno, rzeczowo i konkretnie.
 4. Pracownicy zobowiązani są do rozmowy z dzieckiem z pozycji dziecka (kontakt wzrokowy) oraz do spokojnego tłumaczenia dziecku.
 5. Personel placówki pamięta, że pierwszymi i głównymi wychowawcami dzieci są rodzice/opiekunowie prawni, szanuje ich prawa oraz wspomaga w procesie wychowania.
 6. Pomoc dzieciom uwzględnia: umiejętności rozwojowe dzieci, możliwości wynikające z niepełnosprawności.
 7. Nauczyciele organizują zajęcia i zabawy zapewniające dzieciom wszechstronny rozwój. Zadania dostosowywane są do wieku, potrzeb i możliwości dzieci.
 8. Dzieci są zachęcane i motywowane do udziału w proponowanych formach i rodzajach aktywności. Wszelkie ograniczenia dzieci (zdrowotne, wynikające z uprzedzeń czy nieśmiałości) są uwzględniane i akceptowane.
 9. W trakcie zabaw i zajęć opiekę nad dzieckiem sprawuje  nauczyciel lub osoba dorosła przez niego wyznaczona, która jest pracownikiem przedszkola.
 10. Pracownicy wspierają dzieci w pokonywaniu trudności.
 11. Pracownicy podejmują działania wychowawcze mające na celu kształtowanie prawidłowych postaw – wyrażanie emocji w sposób niekrzywdzący innych, niwelowanie zachowań agresywnych, promowanie zasad „dobrego wychowania”.
 12. Dzieci zostają zapoznane z zasadami regulującymi funkcjonowanie grupy uwzględniającymi prawa dziecka.
 13. Pozytywne zachowania dzieci wzmacniane są poprzez nagradzanie:
 1. słowne (pochwała indywidualna, pochwała w obecności dzieci),
 2. pochwała przekazana rodzicowi,
 3. nagrody rzeczowe (naklejki, koraliki) zgodnie z obowiązującym systemem nagród na danej grupie.
 1. W każdej sytuacji dziecko jest informowane o konsekwencji zachowania. Konsekwencją nieodpowiedniego zachowania jest:
 1. odsunięcie dziecka od zabawy na określony czas,
 2. zmiana aktywności,
 3. odebranie przywileju.
 1. Niedopuszczalne są zachowania:
 1. naruszające nietykalność cielesną: szarpanie, bicie, popychanie,
 2. słowne: wyzywanie, wyśmiewanie, krzyczenie na dziecko,
 3.  
 4. negowanie uczuć.
 1. Bezpośredni kontakt z dzieckiem oparty jest na poszanowaniu intymności dziecka. Zasady bezpośredniego kontaktu z dzieckiem ustalane są z rodzicamiz poszanowaniem zdania obu stron.
 2. Przedstawiciele firm i instytucji, mający kontakt z dziećmi (np. teatrzyki, koncerty, wycieczki, spotkania) są sprawdzani pod względem wiarygodności, niekaralności.

 

§ 2.  Pomoc dzieciom w opanowaniu czynności higienicznych i samoobsługowych.

 1. Pracownik nadzoruje czynności higieniczne (mycie rąk, korzystanie z toalety, czyszczenie nosa).
 2. Pracownik, w razie potrzeby, pomaga dzieciom w trakcie korzystania z toalety przy zachowaniu intymności.
 3. Pracownik przedszkola, w razie potrzeby, pomaga dzieciom podczas posiłku, zachęca do jedzenia (nie zmusza do jedzenia).
 4. Pracownik przedszkola pomaga dzieciom przy ubieraniu i rozbieraniu się za zgodą dziecka.
 5. Dzieci młodsze nie są zmuszane do spania, lecz są zachęcane do odpoczynku (słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej). Nawyki dzieci związane ze snemi zasypianiem są uwzględniane i respektowane.

Dzieci starsze mają możliwość krótkiego odpoczynku, wyciszenia się, a jego sposób zależy od wychowawcy grupy (odpoczynek na kocach, słuchanie bajki muzycznej lub czytanie bajek).

 1. Dbając o zapewnienie dziecku komfortu psychicznego i  fizycznego, w przypadku zabrudzenia się dziecko jest myte i przebierane w suche, czyste ubranie przez personel pomocniczy.

 

§ 3.  Nagrody i kary stosowane w przedszkolu.

 1. W placówce obowiązują grupowe „Kodeksy Przedszkolaka”, w których zawarty jest system nagród i kar.
 2. System nagród i kar ma na celu wzmacnianie pozytywnych zachowań i eliminowanie negatywnych oraz wzmacnianie samooceny i regulację funkcjonowania grupy.
 3. Nagrody i kary są stosowane z uwzględnieniem praw dziecka i poszanowaniem jegogodności.
 4. Dzieci znają obowiązujący w przedszkolu system nagród i kar.

 

§ 4. Rodzice zapoznali się z obowiązującymi w przedszkolu zasadami.

 

Rozdział 3

Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci

 

§1. 1. Pracownicy przedszkola posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci.

 1. W sytuacji krzywdzenia dziecka ze strony pracownika świadek zdarzenia zobligowany jest do zwrócenia uwagi pracownikowi, zgłoszenia incydentu Dyrektorowi placówki.
 2. W razie potrzeby Dyrektor interweniuje przepisami prawnymi kodeksu pracy.
 3. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka, pracownicy placówki zwracają się do osoby odpowiedzialnej za realizację Polityki ochrony dzieci, która podejmuje rozmowęz rodzicami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania dla siebie pomocy.
 4. Pracownicy przedszkola monitorują sytuację i dobre samopoczucie dziecka.

 

Rozdział 4

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka

 

§ 1. W przypadku stwierdzenia przez pracownika przedszkola podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania uzyskanej informacji osobie odpowiedzialnej za Politykę ochrony dzieci.

 

§ 2.1. Osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci informuje Dyrektora o stwierdzeniu podejrzenia krzywdzenia dziecka, informuje opiekunów dziecka o podejrzeniu.

 1. Osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci sporządza opis sytuacji przedszkolneji rodzinnej dziecka na podstawie rozmów z dzieckiem, nauczycielami, wychowawcąi rodzicami oraz plan pomocy dziecku.
 2. Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące:
 • podjęcia przez instytucję działań w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa,w tym zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji;
 • wsparcia, jakie placówka oferuje dziecku;
 • skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli istnieje taka potrzeba.

 

§ 3.1. W przypadkach bardziej skomplikowanych (dotyczących wykorzystywania seksualnego oraz znęcania się fizycznego i psychicznego o dużym nasileniu) Dyrektor powołuje zespół interwencyjny, w skład którego mogą wejść: wychowawcy dziecka, dyrektor, inni pracownicy mający wiedzę o krzywdzeniu dziecka lub o dziecku (dalej określani jako: zespół interwencyjny).

2. Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy dziecku, spełniający wymogi określone w Rozdziale 4 § 2 pkt. 3 Polityki, na podstawie wcześniej pozyskanego opisu sytuacji oraz uzyskanych przez członków zespołu informacji.

3. W przypadku, gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka, powołanie zespołu jest obligatoryjne. Zespół interwencyjny wzywa opiekunów dziecka na spotkanie wyjaśniające, podczas którego może zaproponować opiekunom zdiagnozowanie zgłaszanego podejrzenia w zewnętrznej, bezstronnej instytucji. Ze spotkania sporządza się protokół.

 

§ 4.1. Plan pomocy dziecku jest przedstawiany rodzicom/opiekunom z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.

2. Dyrektor informuje rodziców/opiekunów o obowiązku placówki do  zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji (prokuratura/policja lub sąd rodzinno‑opiekuńczy, lub przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego – procedura „Niebieskiej Karty”).

3. Po poinformowaniu rodziców – zgodnie z punktem poprzedzającym – Dyrektor placówki składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/policji lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich, lub przesyła formularz „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.

4. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji wskazanych w punkcie poprzedzającym.

5. W przypadku, gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka, a podejrzenie to nie zostało potwierdzone, należy o tym fakcie poinformować opiekunów dziecka na piśmie.

 

§ 5. 1. Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Polityki. Kartę załącza się do akt osobowych dziecka.

2. Wszyscy pracownicy przedszkola i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

 

Rozdział 5

Procedura postępowania w trakcie wydawania dziecka z przedszkola

 

§ 1. 1. Dziecko powinno być odbierane z przedszkola przez rodziców/ prawnych opiekunów lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

 1. Osobom bez pisemnego upoważnienia złożonego osobiście przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka,  lub osobom nietrzeźwym,  dziecko nie będzie wydawane.
 2. Powtarzający się fakt próby odebrania dziecka przez osobę będącą w stanie nietrzeźwym będzie w konsekwencji zgłoszony do MOPS w celu zainteresowania się  sytuacją rodzinną dziecka.
 3. Każdorazowa próba odebrania dziecka z przedszkola przez nietrzeźwego rodzica/prawnego opiekuna dziecka  musi być zgłoszona do Dyrektora.
 4. Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a Dyrektor niezwłocznie skontaktuje się telefoniczniez rodzicami/ opiekunami prawymi w celu ustalenia dalszego postępowania.
 5. Dla zachowania pełnego bezpieczeństwa nauczyciel lub dyżurująca pomoc nauczyciela jest zobowiązana do wylegitymowania osoby zgłoszonej do odbioru dziecka, jeśli jej nie zna.
 6. W przypadku telefonicznej prośby rodzica, upoważnienia słownego, nauczyciel zobowiązany jest wykonać telefon sprawdzający do rodzica i potwierdzić wcześniejszą informację.
 7. W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola do godziny zamknięcia lub próby odebrania przez osobę w stanie nietrzeźwym, nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów lub inną upoważnioną osobę o zaistniałym fakciei oczekuje z dzieckiem na jej przybycie.
 8. W przypadku wyczerpania wszelkich możliwości skontaktowania się z  osobami uprawnionymi do odbierania dziecka, lub odmowie  odebrania  dziecka, nauczyciel kontaktuje się z Dyrektorem.  Następnie kontaktuje się z Komisariatem Policji w celu poinformowania o braku możliwości zapewnienia dziecku opieki.
 9. Wszystkie działania nauczyciela związane z opisaną procedurą powinny być wykonywane dyskretnie i ze szczególną troską o komfort psychiczny dziecka i poszanowanie godności osobistej wychowanka oraz jego rodziny.
 10. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

 

Rozdział 6

Zasady ochrony danych osobowych dziecka

 

§ 1. 1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 1. Pracownik przedszkola ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych, które przetwarza oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.
 2. Dane osobowe dziecka są udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Do udzielania informacji o dziecku upoważnieni są wyłącznie nauczyciele. Inni pracownicy przedszkola zobowiązani są do kierowania rodziców/opiekunów, w celu zasięgnięcia informacji o dziecku, do nauczycieli poszczególnych grup.
 4. Pracownik przedszkola może udostępnić imię i nazwisko dziecka, gdy bierze udział w konkursie na terenie placówki bądź poza nią, tylko po uzyskaniu zgody rodzica/opiekuna prawnego.
 5. Pracownik przedszkola jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dziecka i udostępniania tych danych w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym, powołanego w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w  rodzinie.

 

§ 2. Pracownik przedszkola może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający identyfikację dziecka.

 

§ 3.1. Pracownik przedszkola nie udostępnia przedstawicielom mediów informacji o dziecku i jego sytuacji rodzinnej.

 1. Pracownik przedszkola nie kontaktuje przedstawicieli mediów z dziećmi.
 2. Pracownik przedszkola nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekuna. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik jest przeświadczony, że jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana.

 

§ 4.1. W celu realizacji materiału medialnego można udostępnić mediom wybrane pomieszczenia placówki. Decyzję w sprawie udostępnienia pomieszczenia podejmuje Dyrektor.

 1. Dyrektor placówki, podejmując decyzję, o której mowa w punkcie poprzedzającym, poleca pracownikowi placówki przygotować wybrane pomieszczenie przedszkola w celu realizacji materiału medialnego w taki sposób, by uniemożliwić filmowanie przebywających na terenie przedszkola dzieci.

 

Rozdział 7

Zasady ochrony wizerunku dziecka

 

§ 1. Przedszkole, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.

 1. Wytyczne dotyczące utrwalania wizerunku dziecka (zdjęcia):
 1. Wszystkie dzieci muszą być ubrane.
 2. Zarejestrowane obrazy powinny się koncentrować na czynnościach wykonywanych przez dzieci i w miarę możliwości przedstawiać grupy dzieci, a nie pojedyncze osoby.
 3. Należy upewnić się, że fotografnie spędza czasu z dziećmi ani nie ma do nich dostępu bez nadzoru.
 • Wszelkie podejrzenia i problemy dotyczące nieodpowiednich wizerunków dzieci należy zgłaszać i rejestrować, podobnie jak inne niepokojące sygnały, dotyczące zagrożeniabezpieczeństwa dzieci.
 1. Wytyczne dotyczące publikowania wizerunków dzieci:
 1. Nie ujawniać zbyt wielu szczegółów dotyczących ich miejsca zamieszkania czy zainteresowań.
 2. Uzyskać zgodę rodziców/opiekunów dziecka i poinformować wszystkich zainteresowanych o tym, gdzie i w jaki sposób zamierza się wykorzystać wizerunek dziecka.
 3. Starać się wykorzystywać obrazy pokazujące szeroki przekrój dzieci – grupę.

 

§ 2.1. Pracownikowi przedszkola nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka) na terenie placówki bez pisemnej zgody opiekuna dziecka.

 1. W celu uzyskania zgody opiekuna dziecka na utrwalanie wizerunku dziecka, pracownik przedszkola może skontaktować się z opiekunem dziecka i ustalić procedurę uzyskania zgody. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych do opiekuna dziecka – bez wiedzy i zgody tego opiekuna.

 

§ 3.1. Upublicznienie przez pracownika przedszkola wizerunku dziecka, utrwalonego w jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audio-wideo), wymaga pisemnej zgody opiekuna dziecka.

 1. Przed utrwaleniem wizerunku dziecka należy dziecko oraz opiekuna poinformować o tym, gdzie będzie umieszczony zarejestrowany wizerunek i w jakim kontekście będzie wykorzystywany (strona www placówki, Facebook, prasa, fotografie okolicznościowe, Youtube itp).
 2. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda opiekunów na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.

 

§ 4. Rodzice podpisują oświadczenie, że nie będą upubliczniać zdjęć i filmów nagranych na terenie przedszkola z udziałem dzieci, pracowników placówki oraz pozostałych rodziców.

 

Rozdział 8

Zasady dostępu dzieci do Internetu

 

§ 1. 1. Przedszkole, zapewniając dzieciom dostęp do Internetu, jest zobowiązane podejmować działania zabezpieczające dzieci przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju; w szczególności należy zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.

 1. Na terenie placówki dostęp dziecka do Internetu możliwy jest wyłącznie pod nadzorem pracownika przedszkola.
 2. Pracownik przedszkola ma obowiązek informowania dzieci o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu. Pracownik placówki czuwa także nad bezpieczeństwem korzystania z Internetu przez dzieci. 
 3. Nauczyciel przeprowadza z dziećmi cykl zajęć na temat bezpiecznego korzystaniaz Internetu.

 

Rozdział 9

Monitoring stosowania Polityki

 

§ 1. 1. Dyrektor placówki wyznacza Renatę Bobko i Katarzynę Lech, jako osoby odpowiedzialne za Politykę ochrony dzieci w przedszkolu.

 1. Osoby, o których mowa w punkcie poprzedzającym, są odpowiedzialne za monitorowanie realizacji Polityki, za reagowanie na sygnały naruszenia Polityki oraz za proponowanie zmian w Polityce.
 2. Osoby, odpowiedzialne za Politykę ochrony dzieci w przedszkolu, przeprowadzają wśród pracowników przedszkola, raz na rok, ankietę monitorującą poziom realizacji Polityki. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Polityki.
 3. W ankiecie pracownicy przedszkola mogą proponować zmiany Polityki oraz wskazywać naruszenia Polityki w placówce.
 4. Osoby, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, dokonują opracowania wypełnionych przez pracowników placówki ankiet. Sporządzają na tej podstawie raport z monitoringu, który następnie przekazują Dyrektorowi.
 5. Dyrektor wprowadza do Polityki niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom przedszkola nowe brzmienie Polityki.

 

Rozdział 10

Przepisy końcowe

 

§ 1. 1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

 1. Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla pracowników przedszkola i rodziców, w szczególności poprzez wywieszenie w miejscu ogłoszeń dla pracowników i w kąciku dla rodziców oraz na stronie internetowej przedszkola.

Rzeszów,  2017

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5 w Rzeszowie - PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 35
  35-310 Rzeszów, ul. Bpa Józefa Pelczara 3
 • wicedyrektor - 17 748 34 10
  sekretariat ZSP 5 - 17 748 25 50
  księgowość - 17 748 25 48
  fax - 17 748 25 60

Galeria zdjęć