Menu

Programy edukacyjne 2016/2017 Programy edukacyjne 2015/2016 Programy edukacyjne 2014/2015 Programy edukacyjne 2013/2014 Programy edukacyjne 2012/2013 Programy edukacyjne 2011/2012 Programy edukacyjne 2010/2011 lnnowacje pedagogiczne

Programy

Programy edukacyjne 2016/2017

PROGRAMY EDUKACYJNE

       Nasze przedszkole bierze czynny udział w wielu programach edukacyjnych organizowanych z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym. Udział w tych przedsięwzięciach ma na celu sprawić dzieciom radość i zadowolenie, zdobyć nowe, ciekawe doświadczenia i umiejętności, poszerzyć nowe horyzonty i wiedzę dzieci, ale także uwrażliwić je na los innych, potrzebujących ludzi i zwierząt, otworzyć na świat, na ludzi oraz na samych siebie.

 


Od marca do czerwca 2017 roku grupa VIII realizować będzie projekt edukacyjny „Wędrująca książka”. Ma za zadanie popularyzować czytelnictwo, przedstawiać jego aspekty i walory, a także ma pozyskiwać młode pokolenie do tego by stawało się ono aktywnym odbiorcą dzieł stworzonych i tych, co mają powstać.

Na wybór tematyki projektu wpływ miały następujące czynniki:
– List otwarty Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, który inaugurował piątą edycję projektu „Narodowe Czytanie”
– kierunek polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017, który brzmi „Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
Projekt „Wędrująca książka” odnosi się do ” Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” i uwzględnia następujące jej obszary:
Obszar 3 – Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.
Obszar 14 – Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

Cele główne projektu:
– rozwijanie zainteresowań czytelniczych
– rozbudzanie twórczości i fantazji dziecięcej
– rozwijanie kompetencji komunikacyjnych
– wzbogacanie słownika biernego i czynnego
– budzenie szacunku wobec cudzej własności
– nawiązanie ogólnopolskiej współpracy między przedszkolami

 

Opis realizacji projektu: 
1. Etap: Wstęp -  Każdy członek zespołu musi przygotować wydruk szablonu strony tytułowej i stron do tworzenia wpisów. Całość należy połączyć listwą wsuwaną (plastikowa rynienka, dzięki, której można samodzielnie oprawić plik kartek), dzięki czemu będzie można w dowolny sposób regulować w miarę potrzeby objętość (grubość) książki.  W razie potrzeby można dodrukować strony i bez problemu dołączyć do tworzącego się dzieła. Nie bindujemy książki.
2. Etap: Wprowadzenie w projekt wychowanków –  Wstępem do działania może być wiersz „Ciekawski KTOŚ”, przeprowadzenie dyskusji nad jego treścią, bądź też rozmowa, burza mózgów na temat:, „Dlaczego warto czytać”. Na tym etapie dowolnie wprowadzamy dzieci w zagadnienie związane bezpośrednio z projektem. Należy zakomunikować dzieciom fakt, iż będą tworzyły książki dla innych placówek, wymyślały ciąg dalszy losów bohaterki, oraz rysunkami wypełniały otrzymaną pozycję. Ważna jest również informacja, że dzieci też będą miały swoją książkę, która ruszy w świat i po zakończeniu działań powróci do nich uzupełniona przez inne dzieci „Wędrująca książka”, którą wspólnie odczytacie.
3. Etap: Stworzenie strony tytułowej książki -  Jest to bardzo ważny i istotny początek procesu twórczego dzieci. Wychowankowie powinni w sposób aktywny uczestniczyć w akcie nadania tytułu książce. Obligatoryjnie jednak przyjmujemy, że główną bohaterką będzie Ola (z przedszkola). Ponieważ imię to: nie sprawia problemu nawet maluchom, dzieciom z opóźnionym rozwojem mowy, jest łatwe do zapamiętania i proste w zapisie. Razem z dziećmi na tym etapie uzupełnione zostają pierwsze strony: czyli zapisany zostaje tytuł i właściciel pozycji. Można wykorzystać do tego 2-3 strony: tytuł i prezentacja wizerunku głównej bohaterki (obraz głównej bohaterki stworzony przez dzieci).Tytuł „Wędrującej książki” nadany przez jej małych właścicieli powinien w jakiś sposób wskazać krąg tematyczny lub myśl, wokół, której opisana zostanie przez inne placówki akcji. W tym miejscu powinna znaleźć się również informacja na temat właścicieli książki (zdjęcie placówki, grupy, adres, podpisy dzieci, rysunki i to, co tylko zechcą dzieci zrobić by się w jakiś sposób zaprezentować).  Bardzo ważne jest by publicznie ogłosić, iż dzieci zobligowane są do tego by dbać o cudzą własność i aby z należytym szacunkiem obchodzić się z powstającymi książkami.
4. Etap: Wysyłka do wskazanej placówki „Wędrującej książki” - W ramach projektu uczestnicy pracują w 10 osobowych zespołach zgłoszonych z całej Polski i działają w oparciu o ustalony harmonogram. Ważnym elementem jest pierwsza wysyłka „Wędrującej książkę” ze stworzoną tylko stroną tytułową pod wskazany adres. Placówka, która wysyła swoją pozycję, oczekuje na przesyłkę z innej jednostki pozycji z taką samą zawartością. Placówka, która otrzyma pozycję zobowiązana jest do uzupełnienia „Wędrującej książki” przemyślanym wpisem (komputerowym lub ręcznym) i opatrzenia go ilustracjami.
5. Etap: Powrót gotowej książki do placówki – Jest to etap podsumowania projektu, a jego punktem kulminacyjnym jest organizacja akcji czytelniczej „Cała Polska czyta dzieciom”. Termin tej akcji jest dowolny i podczas jej trwania należy zaprezentować całej społeczności przedszkolnej efekt „Wędrującej książki”. Akcja czytania powinna trwać ok. dwóch tygodni, podczas jej przebiegu za zgodą członków grupy można zaprezentować udostępnione w formie elektronicznie dzieła. Kwestia ta jednak wymaga akceptacji członków danej grupy. Na zakończenie projektu i podczas ostatniego dnia akcji „Cała Polska czyta dzieciom” powinno zostać zorganizowane uroczyste wręczenie dzieciom pamiątkowych dyplomów udziału w projekcie i medali (Mały twórca). Dodatkowo można pokusić się o ekspozycję stworzonej „Wędrującej książki” w miejscowej bibliotece lub udostępnienie jej zaprzyjaźnionym placówkom.


 

 
"CHRONIMY DZIECI"

Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Program adresowany jest do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacji pozarządowych i innych instytucji, działających na rzecz dzieci. Jest to pierwszy program w Polsce, promujący bezpieczne organizacje i odpowiadający na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci" placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, oprócz promowania wdrażania standardów, zapewnia również ofertę edukacyjno-szkoleniową, w celu podniesienia kompetencji personelu, rodziców i opiekunów w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Realizacja programu uwzględnia również dostarczenie dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.

Realizacja programu Chronimy Dzieci przez placówkę oznacza, m.in. że:

 • placówka posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka
 • placówka chroni dane osobowe i wizerunek dziecka
 • placówka dba o bezpieczny dostęp dzieci do internetu
 • placówka posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu
 • pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego
 • pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować
 • placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

 

Materiały dla rodziców i opiekunów:

Bezpieczna więź - fundament na całe życie - ulotka zawiera informacje dotyczące powstawania bezpiecznego wzorca przywiązania u dziecka i tworzenia więzi dziecko-rodzic;

Dorośnijmy razem - jak cieszyć sie udanym rodzicielstwem? - broszura omawia najważniejsze etapy rozwoju emocjonalnego dziecka (0-3 lata) oraz sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci i tworzenia więzi rodzice-dziecko;

Zabawa to podstawa. O tym jak spedzac wolny czas z dziećmi - Broszura poświęcona spędzaniu wolnego czasu z dzieckiem (0-3 lata);

 

Zamiast klapsa - materiał filmowy prezentujący, jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami małych dzieci;

Zamiast klapsów. Jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice - broszura poświęcona wychowaniu bez przemocy oraz budowaniu relacji rodzic - dziecko;

 

Bezpieczny maluch - jak chronić małe dziecko (0-3 lat) przed urazami? - podstawowe informacje dotyczące unikania wypadków i urazów na które narażone jest małe dziecko;
 
Słowa ranią na całe życie - ulotka kampanii społecznej, której celem jest zwrócenie uwagi na fakt, że przemoc werbalna niesie za sobą długotrwałe negatywne konsekwencje;
 

Nigdy nie potrząsaj dzieckiem! - materiał filmowy poświęcony problemowi "dziecka potrząsanego";

Ostroźnie - dziecko! - informacje skierowane do rodziców, poświęcone przyczynom syndromu dziecka potrząsanego;

 

Gadki (broszura) - Materiały kampanii poświęconej przeciwdziałaniu wykorzystywaniu seksualnemu dzieci;
 
 
Dziecko w sieci. Zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w Internecie - broszura dotycząca problemu uwodzenia dzieci w internecie oraz ochrony prawnej dzieci przed wykorzystaneim seksualnym w internecie, uwzględniająca nowelizację kodeksu karnego (2010);
 
Mama, tata, tablet - broszura, materiały edukacyjne związane z kampanią "Mama, tata, tablet";
 
Nadmierne korzystanie z komputera i Internetu przez dzieci i młodzież - broszura dotycząca problemu nadmiernego korzystania z komputera i internetu, zawiera m.in. opisy przypadków oraz informacje nt. sposobów reagowania na problem;
 

Pomyśl zanim wrzucisz -poradnik dla Rodziców nt ochrony wizerunku dzieci w Internecie - broszura poświęcona ochronie prywatności w sieci, koncentrująca się na publikacji zdjęć w serwisach społecznościowych;

Pomyśl, zanim kupisz - poradnik dla Rodziców nt dokonywania rozważnych zakupów sprzętu elektronicznego dla dzieci - w publikacji tej zawarte są porady dla dorosłych na temat tego, jak dokonać rozważnego zakupu sprzętu elektronicznego dla dzieci. Broszura zawiera także opis zagrożeń internetowych, wskazówki jak uchronić przed nimi najmłodszych oraz gdzie się zwrócić o pomoc;


 

"KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY" IX edycja

Segregowanie odpadów, redukcja zanieczyszczeń, oszczędzanie wody oraz inne zachowania, które pomagają chronić środowisko naturalne, to nie tylko tematy podnoszone na posiedzeniach międzynarodowych, ale sprawy, które dotyczą każdego z nas. Jeśli nie chcemy, aby następne pokolenia cierpiały z powodu chorób wynikających z oddychania zanieczyszczonym powietrzem, braku energii oraz problemów z dostępem do wody pitnej, to edukację ekologiczną dzieci musimy rozpoczynać od najmłodszych lat. W tym roku świadomość wagi problemu wykazało więcej niż połowa przedszkoli w całej Polsce i przystąpiło do edukacyjnego programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Dzięki akcji aż 600 tys. dzieci będzie miało okazję nauczyć się jak dbać o środowisko naturalne, a także na czym polega aktywny wypoczynek i zdrowe odżywianie.

Natura potrzebuje pomocy już teraz

Ocieplenie klimatu, rosnące góry śmieci czy zanieczyszczenie powietrza i wody, to nie są problemy odległe od nas ani w miejscu, ani w czasie. Czy tego chcemy czy nie, już teraz powodują one bezpośrednie, negatywne skutki dla naszego zdrowia i życia. World Preservation Foundation ostrzega, że jeśli nie podejmiemy odpowiednich kroków, do 2025 roku już 2/3 ludności może cierpieć z powodu niedoborów wody (źródło: www.worldpreservationfoundation.com). Wszelkie zalecenia ekspertów mówią o jej oszczędzaniu i racjonalnym wykorzystaniu. Tymczasem w Polsce przeciętne zużycie wody na 1 mieszkańca wzrosło w ubiegłym roku o 1,1 m3 w porównaniu z rokiem 2014 (Gospodarka wodociągowo-kanalizacyjna. „Infrastruktura komunalna w 2015 r.” – opracowane przez GUS 2016 rok). W naszych domach powstaje też więcej odpadów. W 2015 roku zebrano w Polsce w sumie ponad 10 863 tys. ton odpadów komunalnych, co stanowi wzrost o 5,2% w stosunku do roku 2014 (Gospodarka wodociągowo-kanalizacyjna. „Infrastruktura komunalna w 2015 r.” – opracowane przez GUS 2016 rok). Ogromna większość tych śmieci, bo prawie 82% (8 889 tys. ton) pochodziła właśnie z gospodarstw domowych. Jak wiadomo Polska wciąż boryka się także z problemem zanieczyszczonego powietrza. Pamiętamy tegoroczne ostrzeżenia dla mieszkańców niektórych regionów przed wychodzeniem z domu z powodu smogu oraz obrazy ludzi w maskach, mających chronić ich przed jego wdychaniem. Dlatego, jeśli uświadomimy sobie, że niekorzystne zmiany, będące rezultatem działań każdego z nas, przekładają się na gorszą jakość powietrza, wody pitnej czy żywności, to zrozumiemy, że ochrona środowiska i edukacja w tym zakresie, to już nie tylko zadanie dla ekologów, ale codzienna konieczność każdego z nas.

Zmiana zaczyna się w domu i w przedszkolu

– Wszyscy wiemy, jak trudno pozbyć się starych nawyków i przyzwyczajeń. Dlatego dla nas, dorosłych, wykształcenie proekologicznych zachowań to często zmiana całego trybu życia. Jeśli chcemy, aby nasze dzieci, a potem kolejne pokolenia dorastały w coraz lepszych warunkach, to musimy sprawić, by takie działania były dla nich naturalne. A najlepszą metodą do wykształcenia nawyków, które pozostaną z nami na całe życie jest rozpoczęcie edukacji, także ekologicznej, już od najmłodszych lat. Dzieci widzą i naśladują zachowania dorosłych, dlatego ta edukacja powinna zaczynać się już w domu. Jeśli rodzice segregują śmieci, gaszą niepotrzebne światło i zakręcają wodę, to najprawdopodobniej dziecko także zacznie to robić zauważa Monika Perkowska, psycholog z Poradni „Co tam?” i ekspert współpracujący z akcją „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.

Nie zawsze jednak rodzice są świadomi konieczności edukacji w tym zakresie. Dlatego ważne, by taka wiedza była w odpowiedni sposób przekazywana najmłodszym już w przedszkolu, a potem w szkole. Dzięki świadomości i zaangażowaniu w taką tematykę nauczycieli dzieci nie tylko mogą zdobyć podstawową wiedzę o ekologii i nauczyć się szacunku dla przyrody, ale potem mogą mieć również wpływ na zmianę postaw we własnym domu. Jak wiadomo, dzieci chętnie uczą się nowych rzeczy i pokazują nabyte, np. w przedszkolu umiejętności swoim rodzicom. Dlatego to one już od najmłodszych lat mogą stać się przyjaciółmi natury i agentami pozytywnych zmian, najpierw w naszych domach, a w konsekwencji, za jakiś czas, także w kraju i na świecie.

Przyjaciele natury

Dzięki programowi edukacyjnemu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” nauczyciele i dzieci zyskują dostęp do merytorycznych materiałów, które pomagają im w proekologicznej edukacji. To akcja, która przez ostatnie 9 lat, objęła swoim zasięgiem ponad 3 miliony dzieci. Do tegorocznej IX już edycji programu, która potrwa do czerwca 2017 roku zgłosiło się blisko 7,5 tys. przedszkoli z całej Polski. To ponad połowa z ok. 13 tys. placówek w naszym kraju. Przekłada się to na 600 tys. dzieci, które wezmą udział w tematycznych zajęciach lekcyjnych. Przedszkola, które uczestniczą w programie otrzymują bezpłatne materiały edukacje przygotowane przez metodyków: poradniki dla nauczycieli, książeczki dla dzieci, płyty CD z bajkami i dodatkowymi materiałami – czyli wszystko, co może pomóc wychowawcom w przeprowadzeniu atrakcyjnych zajęć. W ramach realizacji programu, najmłodsi poznają zasady dbania o środowisko naturalne, aktywnego wypoczynku i zdrowego odżywiania. Nauczą się segregować odpady, wybierać najlepsze formy ruchu oraz rozpoznawać korzyści jakie płyną ze spożywania warzyw i owoców. Potwierdzeniem faktu, że dana placówka dba o wychowanie ekologiczne swoich podopiecznych jest uzyskanie specjalnego certyfikatu.

Jak powiedziała Agnieszka Olszewska, dyrektor Przedszkola „Magic Fish” biorącego udział w akcji – Czujemy się odpowiedzialni za to, jak kolejne pokolenia będą traktować naszą planetę, dlatego również w tym roku zdecydowaliśmy się przystąpić do akcji „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, w której regularnie bierzemy udział od kilku lat. Dla naszych podopiecznych to okazja do nauczenia się zachowań, które przełożą się potem na ich ekologiczną postawę w kolejnych latach życia. Jednocześnie, dzięki temu, że program skonstruowano tak, by zawierał sporo elementów zabawy całość stanowi dla maluchów ogromną frajdę. Jeśli chcemy, aby nasze dzieci w przyszłości żyły zdrowo i mogły oddychać świeżym powietrzem, a także potrafiły zadbać o swój rozwój fizyczny to my, dorośli musimy nauczyć je jak zadbać o zasoby naturalne naszej planety już dziś i - sprawić, by segregowanie śmieci było dla nich tak naturalne, jak oddychanie czystym powietrzem.

Z kolei Daniel Karaś, koordynator Programu z ramienia firmy Kubuś dodaje: – Sądząc po rosnącym z każdym rokiem zainteresowaniem akcją „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, stworzyliśmy program zarówno wartościowy pod względem merytorycznym, jak i atrakcyjny dla najmłodszych. Wierzymy, że maluchy biorące w nim udział staną się dorosłymi świadomymi wartości, jaką ma nasza planeta, jej zasoby naturalne i otaczająca nas przyroda, a także, że propagując wśród przedszkolaków aktywności fizyczną i prawidłowe nawyki żywieniowe, przyczyniamy się do tego, że w przyszłości będą prowadzić zdrowy tryb życia. Dlatego każde przedszkole, a tym samym każde dziecko, które bierze udział w programie to dla nas wielka wartość i radość.


"DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY"
 
Nasze przedszkole bierze udział w projekcie Dzieciństwo bez próchnicy.
Celem głównym Projektu jest obniżenie częstotliwości  występowania  próchnicy zębów u dzieci w wieku 0-5 lat.
Cele bezpośrednie Projektu to:
1.       poprawa zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 3-5 lat.
2.       wzrost świadomości i utrwalenie prawidłowych nawyków w zakresie higieny jamy ustnej.
 
By osiągnąć zamierzone cele zostaną podjęte odpowiednie zadania:
Dla celu 1 i 2 będą to działania promocyjne tj.: strona internetowa z forum, na którym eksperci udzielać będą odpowiedzi na nurtujące pytania, plakaty informacyjne, emisje spotów telewizyjnych, konferencje.
 
Ponadto dla celu 1 podjęte zostaną bezpośrednie działania edukacyjne i profilaktyczne realizowane na rzecz grup docelowych związanych z dziećmi w wieku 3-5 lat (szkolenia dla nauczycieli, dzieci i rodziców realizowane przez edukatorów, wyposażenie dzieci w szczoteczki i pasty do zębów, rozprowadzenie filmu edukacyjnego) oraz pośrednie działania edukacyjne i profilaktyczne (wsparcie rodziców/opiekunów dzieci za pośrednictwem materiałów edukacyjnych i promocyjnych, rozpowszechnienie ulotek, maskotek, pakietów edukacyjnych, objęcie dzieci działaniami przez przeszkolonych nauczycieli i wyposażenie w szczoteczki i pasty), realizowane na rzecz grup docelowych związanych z dziećmi w wieku 3-5 lat
 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

Więcej informacji na temat projektu i porady dotyczace higieny jamy ustnej znajdują się na stronie internetowej http://zebymalegodziecka.pl

 

"DZIECIAKI MLECZAKI"

Nasze przedszkole bierze udział w programie "Dzieciaki mleczaki". Program powstał z inicjatywy Polskiej Izby Mleka. Jest skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

     Cele programu:

Wzrost świadomości na temat roli mleka i produktów mlecznych w diecie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Edukacja na temat walorów mleka i jego przetworów oraz kształcenia prawidłowych nawyków żywieniowych przez zabawę.

Wykreowanie mody na picie mleka wśród najmłodszych.


"MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY"

"Mały miś w świecie wielkiej literatury" to ogólnopolski projekt rozwijania czytelnictwa i współpracy między przedszkolami pod patronatem ogólnopolskiego czasopisma "Przedszkolnego ABC". Jego autorem jest Aneta Konefał.  Nasze przedszkole bierze udział w lokalnej części projektu czyli  „Gmina Rzeszów czyta Małemu Misiowi”, 20 misiaczków z naszego powiatu wyruszyło w niezwykła podróż literacką. Organizator projektu zaplanował dla każdego z nich trasę składającą się z dziesięciu przedszkoli. Każdy pluszak wraz z przedszkolakami u których zagości, będzie się bawić, zwiedzać przedszkole oraz najbliższą okolicę, ale przede wszystkim słuchać bajek, czytanych przez nauczycieli. Miś wyposażony jest w dzienniczek w którym dzieci wpisują tytuł czytanej misiowi bajki, wklejają zdjęcie swojej grupy oraz dedykację na pamiątkę, odbijają również swoje paluszki umaczane w farbce oraz wpisują samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela swoje imiona. Po zealizowaniu lokalnego projektu mamy nadzieję uczestniczyć w wersji ogólnopolskiej i razem z dziećmi i misiem zwiedzać całą Polskę. Przewodnikiem po projekcie jest miś Bruno, o którym powstał piosenka i kolorowanki, które na pewno przypadną do gustu naszym przedszkolakom. Nasze przedszkole reprezentuje „miś-dziewczynka” w wdzięcznym imieniu „Misia–Pysia”. Zapraszamy do zaglądania do naszego albumu fotograficznego gdzie na bieżąco pojawiać się będą zdjęcia z realizacji projektu. Galeria


"AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I UMYSŁOWA

DROGĄ DO ZDROWEGO STYLU ŻYCIA"

Nasze przedszkole bierze udział w II edycji projektu "Aktywność fizyczna i umysłowa drogą do zdrowego stylu życia" realizowanego przez Stowarzyszenie "Przedszkola Przyszłości" w ramach rządowego programu "Bezpieczna i Przyjazna Szkoła".

Głównym celem tego zadania publicznego jest upowszechnianie w rzeszowskich przedszkolach programów służących promocji zdrowego stylu życia wpisującego się w Cel szczegółowy Nr 3 Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Upowszechnianie i realizacja w szkole i placówce programów służących promocji zdrowego stylu życia  Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Zadanie to wpisuje się również w  programy profilaktyczno-zdrowotne realizowane we wszystkich rzeszowskich przedszkolach oraz w działania realizowane w ramach  certyfikatów: rejonowych i wojewódzkich „Szkół Promujących Zdrowie”.

Stowarzyszenie „Przedszkola Przyszłości” zainteresowało się tą tematyką z powodu przerażających wyników badań rehabilitantów prowadzonych w placówkach w roku szkolnym 2014/2015 dotyczących wad postawy u dzieci, jak również rozmów prowadzonych z rodzicami i dziećmi na temat form spędzania czasu wolnego i obserwacji spadku sprawności fizycznej dzieci na zajęciach z gimnastyki w przedszkolach. Wynika z nich jasno, iż 90 % dzieci spędza czas przed telewizorem i komputerem, 70% dzieci ma wadę postawy. Poza tym przedszkola nie dysponują miejscem do uprawiana różnych dyscyplin sportu i nie posiadają stosownych pomocy. Stowarzyszenie chce przybliżać dzieciom różne dyscypliny sportu w sposób bliski dzieciom, czyli poprzez zabawę. Kontynuacją tego programu  będzie uaktywnienie rodziców, którzy uprawiają określone dyscypliny sportu, w celu wspólnych ćwiczeń w przedszkolu, jak również zaprezentowania niezbędnych akcesoriów sportowych. Po zakończonym działaniu kolejne przedsięwzięcia będą kontynuowane w ramach aktywnej współpracy z różnymi instytucjami i rodzicami; jako zapraszanie znanych sportowców do przedszkoli w celu podkreślania ważności sportu dla zdrowia, jak również dokonywania wyborów życiowych, nawet na temat zawodu w przyszłości. Założono  następujące rezultaty: poznanie  przez uczestników nowych form aktywności sportowych, służących promocji zdrowego stylu życia, zintegrowanie społeczności przedszkolnej, wzrost zainteresowania sportem  i zwiększenie aktywności fizycznej wśród dzieci.

W ramach projektu pn. „Aktywność fizyczna i umysłowa drogą do zdrowego stylu życia”, zostaną zorganizowane w 33 rzeszowskich przedszkolach zawody sportowe oraz eksperymenty fizyczne przez 3 miesiące po godzinie.

Zawody odbywać się będą w ogródku golfowym w Głogowie Małopolskim w godzinach od 10.00 do 13.00 w dni robocze, zawody sportowe odbywać się będą na zasadzie stacji. Działania te skierowane będą do dzieci w wieku od 5 do 6 lat bez względu na płeć oraz jednego z ich rodziców lub opiekunów prawnych. Eksperymenty fizyczne dotyczące zjawisk fizycznych odbywać się będą wg harmonogramu po 1 godz. zegarowej dla przedszkola (dla dwóch grup dzieci 6 lub 5-latków po 30 minut dla grupy).

Na zawodach przewidziano stacje z co najmniej sześcioma dyscyplinami sportowymi. Już na wstępie następuje podział wszystkich dzieci na 6 grup w celu zmniejszenia liczebności grup przy poszczególnych dyscyplinach sportu. Dzieci przejdą wszystkie stanowiska poszczególnych dyscyplin sportowych. Po ukończeniu zawodów każde dziecko otrzyma złoty medal. Kolejnym punktem będą wspólne zabawy integrujące środowisko dzieci, nauczycieli i rodziców. Do udziału w zawodach zaproszone również zostaną media, w celu  podkreślenia znaczenia upowszechniania działań służących promocji zdrowego stylu życia, jak również szukaniu talentów sportowych dzieci.

Zaplanowano również eksperymenty fizyczne w 33 rzeszowskich przedszkolach dla dwóch grup dziecięcych 6 lub 5 latków po pół godziny. Działania te mające na celu usamodzielnienie dzieci w poznawaniu świata poprzez aktywność eksperymentalną (umysłową) przez 3 miesiące.

Pomysł na aktywne spędzanie czasu wolnego a zarazem otwarcie umysłu na poszukiwanie rozwiązań w sposób doświadczalny.


"CZYTAJĄCE PRZEDSZKOLA"

Nasze przedszkole bierze udział w Programie „Czytające Przedszkola”!  To gwarantowany sposób lepszego przygotowania dzieci do szkoły i do życia! Lata przedszkolne to dla każdego dziecka czas niezwykle intensywnego poznawania świata, gromadzenia wiedzy, rozwijania i doskonalenia wielu umiejętności. Kluczowym narzędziem poznawczym, a zarazem warunkiem dobrego funkcjonowania w społeczeństwie jest język. Pozwala on myśleć, zadawać pytania, opisywać świat i wyrażać swe opinie. Ułatwia zawieranie i pielęgnowanie znajomości, dzięki niemu można snuć marzenia i refleksje. Wczesne dzieciństwo jest wyznaczonym przez ewolucję, krytycznym czasem na naukę języka. Braków wyniesionych z tego okresu zwykle nie da się nadrobić. Dlatego nauczenie dzieci poprawnego, bogatego i pięknego języka oraz swobody w posługiwaniu się nim, jest jednym z najważniejszych powinności dorosłych wobec najmłodszych i darów, jakie możemy im przekazać. To prawdziwa przepustka do lepszego życia. Wprowadzając codzienne czytanie, przedszkole może pomóc dzieciom w dobrym opanowaniu ojczystego języka. 


"AKADEMIA AQUAFRESH"

          Nasze przedszkole bierze udział w VI edycji Ogólnopolskiego Programiu Edukacji Zdrowotnej AKADEMIA AQUAFRESH. Celem programu jest przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym do samodzielnego dbania o higienę jamy ustnej i troski o swoje uzębienie. Przedszkolaki wezmą udział w cyklicznych zajęciach prowadzonych przez naszych nauczycieli, w czasie których zdobyły niezbędną wiedzę i umiejetność dbania o zęby, co z pewnością przyczyni się do zmniejszenia ilości dzieci chorujących na próchnicę.


SPOTKANIA BIBLIOTECZNE

"PIERWSZE KROKI W KRAINIE BAJKI"

        Dzieci 5 i 6 letnie z naszego przedszkola - grupy VIII, IX i X biorą udział w comiesięcznych spotkaniach w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej - Filia Nr 6 na Podwisłoczu. Każdy przedszkolak ma założoną swoją własną kartę biblioteczną. Raz w miesiącu wychowankowie  udają się ze swoimi nauczycielkami do biblioteki w celu wymiany książek. Panie bibliotekarki przygotowują dla dzieci ciekawą lekcję biblioteczną, wprowadzając tym samym wychowanków w piękny świat literatury. Mamy nadzieję, że cykl spotkań "Pierwsze Kroki w krainie Bajki" zaszczepi w dzieciach chęć rozwijania zainteresowań czytelniczych, tak przecież istotnych w rozwoju umysłowym i emocjonalnym dziecka.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5 w Rzeszowie - PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 35
  35-310 Rzeszów, ul. Bpa Józefa Pelczara 3
 • sekretariat ZSP 5 - 17 748 25 50
  wicedyrektor - 17 748 34 10
  księgowość - 17 748 25 48
  fax - 17 748 25 60

Galeria zdjęć