Menu


Zapisy do przedszkola

NABÓR 2015

W bieżącym roku rekrutacja do rzeszowskich przedszkoli miejskich oraz punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie – kolejny raz – wspomagana elektronicznie. Taki sposób zapewnia obiektywny i całkowicie bezpieczny nabór na wszystkich etapach.

W serwisie internetowym 

  https://portal.resman.pl

w zakładce Kanał kandydata, moduł Nabór do przedszkoli

 

lub bezpośrednio na stronie

https://naborp-k.resman.pl/rzeszow

sukcesywnie będą pojawiać się istotne informacje na temat rekrutacji oraz sposobu i terminów zapisów.
 


   HARMONOGRAM 2015

 

Wprowadzanie danych dzieci kontynuujących

od 10 lutego 2015 r.

do 18 lutego 2015 r.

Publikacja oferty – otwarcie strony dla rodziców

23 lutego 2015 r. godz. 8.00

Wprowadzanie zgłoszeń przez rodziców dzieci nowych

od 2 marca 2015 r. godz.6.30

do 20 marca 2015 r. godz.17.00

Publikacja listy zakwalifikowanych

13 kwietnia 2015 r. godz.12.00

Potwierdzanie woli przez rodziców; wprowadzanie potwierdzeń woli przez placówki

od 13 kwietnia 2015 r. godz.12.00

do 20 kwietnia 2015 r. godz.17.00

Publikacja listy przyjętych

27 kwietnia 2015 r. godz.12.00

 

 


  KRYTERIA PRZYJĘĆ

 

Prowadzenie przedszkoli jest zadaniem własnym gminy, dlatego w naborze rozpatruje się wyłącznie podania mieszkańców Rzeszowa.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz zmianami do tej ustawy, w pierwszej kolejności gmina zobowiązana jest do zapewnienia dzieciom pięcioletnim możliwości odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, a dzieciom w wieku czterech lat warunków do realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego.

W procesie naboru są brane pod uwagę łącznie następujące, mające jednakową wartość, kryteria (w nawiasach dokumenty wymagane do potwierdzenia ich spełniania):

 • wielodzietność rodziny kandydata (oświadczenie),
 • niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (jw.),
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (jw.),
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (jw.),
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację albo akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem),
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole albo dany punkt przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące, punktowane kryteria (w nawiasach dokumenty wymagane do potwierdzenia ich spełniania):

1. oboje rodzice (prawni opiekunowie) kandydata wskazali Rzeszów jako miejsce zamieszkania w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok 2013 lub 2014 – 20 punktów (kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego lub zaświadczenie z urzędu skarbowego),

2. jeden z rodziców (prawnych opiekunów) kandydata wskazał Rzeszów jako miejsce zamieszkania w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok 2013 lub 2014 – 15 punktów (kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego lub zaświadczenie z urzędu skarbowego),

3. oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, studiują lub uczą się w trybie dziennym lub prowadzą działalność gospodarczą – 10 punktów (zaświadczenie z zakładu pracy, szkoły lub uczelni, wydruk z CEIDG),

4. jeden z rodziców (prawnych opiekunów) pracuje, studiuje lub uczy się w trybie dziennym lub prowadzi działalność gospodarczą – 5 punktów (zaświadczenie z zakładu pracy, szkoły lub uczelni, wydruk z CEIDG),

5. rodzeństwo kandydata uczęszcza do danego przedszkola (zespołu szkół) – 2 punkty,

6. wraz z wnioskiem o przyjęcie kandydata do wybranego przedszkola (innej formy wychowania przedszkolnego) wpłynął wniosek o przyjęcie jego rodzeństwa 1 punkt.


 

ZASADY REKRUTACJI

W Rzeszowie funkcjonuje duża liczba przedszkoli i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W zintegrowanym naborze elektronicznym uczestniczą wyłącznie przedszkola publiczne i punkty przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Miasto Rzeszów. Przedszkola przyjmują dzieci, które mają ukończone trzy lata lub ukończą trzy lata nie później niż w roku 2015. Dzieci pięcioletnie i czteroletnie zapisuje się również do punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Młodsze dzieci można zapisywać wyłącznie do żłobków.

Rodzice dzieci zapisywanych mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech wybranych przez siebie przedszkoli (punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych). Ich listę układają według swoich preferencji. Przedszkole (punkt przedszkolny w szkole podstawowej) umieszczone na niej najwyżej jest przedszkolem (punktem przedszkolnym w szkole podstawowej) tzw. „pierwszego wyboru”, gdzie rodzice zanoszą podanie o przyjęcie wraz z wymaganymi załącznikami.

Kolejność składania podań nie wpływa na wynik rekrutacji. Ważne, by podania były kompletne i złożone w terminie.


  PRZEBIEG REKRUTACJI

Krok 1. – wybór przedszkola;

Krok 2. – wypełnienie Wniosku o przyjęcie;

Krok 3. – złożenie wniosku w placówce;

Krok 4. – weryfikacja danych przez komisję rekrutacyjną;

Krok 5. – ustalenie listy zakwalifikowanych na podstawie kryteriów;

Krok 6. – potwierdzenie woli uczęszczania;

Krok 7. – ustalenie listy przyjętych na podstawie potwierdzeń woli.

 


  WYNIKI REKRUTACJI

 

Listy przyjętych zostaną opublikowane 27 kwietnia 2015r. o godz. 12.00

 

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5 w Rzeszowie - PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 35
  35-310 Rzeszów, ul. Bpa Józefa Pelczara 3
 • sekretariat ZSP 5 - 17 748 25 50
  wicedyrektor - 17 748 34 10
  księgowość - 17 748 25 47
  fax - 17 748 25 60

Galeria zdjęć